top of page

Όροι Χρήσης

Ποιοι είμαστε

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Αγίων Αναργύρων - Καματερού αποτελεί ένα εξειδικευμένο κέντρο παροχής δωρεάν υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων. Ο δικτυακός τόπος του Κέντρου (www.business-agankam.gr) είναι ευθύνη της εταιρείας PLANET SA η οποία και έχει αναλάβει (μετά από σχετικό δημόσιο διαγωνισμό) τη δημιουργία και λειτουργία του Κέντρου για τους πρώτους 21 μήνες δραστηριότητας του. Αναθέτουσα Αρχή του Έργου είναι ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού.


​To Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Αγίων Αναργύρων – Καματερού (PLANET SA & Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού) λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση τoυ.

Anchor 2

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται

 • Για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στα προγράμματα του Κέντρου ζητούνται τα εξής προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο, ιδιότητα, επίπεδο και αντικείμενο σπουδών. Η παροχή των προσωπικών αυτών δεδομένων γίνεται μέσω συμπλήρωσης και υποβολής σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής.

 • Για την γραπτή επικοινωνία με το κέντρο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας ζητούνται τα εξής προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Κατά την περιήγηση του χρήστη στον ιστότοπο, ενδέχεται να συλλεχθούν αυτόματα οι παρακάτω πληροφορίες:

  • Διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε για την περιήγηση στον ιστότοπο business-agankam.gr 

  • Tύπος του browser και λειτουργικό σύστημα

  • Tαχύτητα σύνδεσης και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή

  • Βασικές πληροφορίες σύνδεσης με τον διακομιστή

  • Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies

 

Κατά την εγγραφή στις παραπάνω υπηρεσίες, απαγορεύεται η υποβολή πληροφορίων που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση. Τέτοιες πληροφορίες θεωρούνται «ειδικές κατηγορίες δεδομένων» σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου]. Τυχόν υποβαλλόμενες ειδικές κατηγορίες δεδομένων θα διαγράφονται.

Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι απαραίτητα για την επεξεργασία των σχετικών αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα του Κέντρου.  Η ακρίβεια και η αυθεντικότητα των δεδομένων βαραίνει των αιτούντα.

Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα για τη διακρίβωση, τη διόρθωση ή την απομάκρυνση των δεδομένων, αυτό θα εξεταστεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Anchor 3

Σκοποί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

 • Για την επικοινωνία του Κέντρου με τον χρήστη που υπέβαλλε σχετικό αίτημα μέσω της υπηρεσία ηλεκτρονικής επικοινωνίας του ιστότοπου (ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας)

 • Για επεξεργασία και αξιολόγηση αίτησης συμμετοχής στις υπηρεσίες του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας Αγίων – Αναργύρων – Καματερού καθώς και τη διεξαγωγή, υλοποίηση και προβολή των εν λόγω προγραμμάτων.

Το Κέντρο συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο βαθμό που διασφαλίζεται η αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών.

Anchor 4

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται μέσω του business-agankam.gr είναι προσβάσιμα από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της PLANET, του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, συντελεστές του Κέντρου καθώς και συνεργαζόμενες εταιρείες στο πλαίσιο υλοποίησης και προβολής του Κέντρου, όπως εταιρείες πληροφορικής, διαφημιστικές, διοργάνωσης event, κ.λ.π.

Όπως προκύπτει παραπάνω το Κέντρο διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους στους οποίους και αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό του, παραμένοντας υπεύθυνο για την επεξεργασία αυτή, προσδιορίζοντας εγγράφως, βάσει συγκεκριμένης σύμβασης, το αντικείμενο της επεξεργασίας, τη διάρκεια, τη φύση και τον σκοπό της, τα είδη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις κατηγορίες των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και ότι κάθε άτομο απολαμβάνει πλήρως τα δικαιώματα που προβλέπει.

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται το Κέντρο ενδέχεται να μεταφερθούν σε τρίτες χώρες εκτός της ΕΕ ή σε διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των χωρών που εξασφαλίζουν επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων χαμηλότερο από αυτό που ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πλαίσιο GDPR. Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να πραγματοποιηθεί για συγκεκριμένους λόγους όπως η προβολή και προώθηση του Κέντρου σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς, η υλοποίηση ταξιδιών μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ανάλογα Κέντρα. Σε κάθε περίπτωση,  το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Αγίων Αναργύρων-Καματερού διασφαλίζει ότι αυτή η μεταφορά δεδομένων είναι συμβατή με τις νομικές υποχρεώσεις του απορρήτου και σύμφωνα με τα πρότυπα προστασίας και τις απαιτήσεις που καθορίζονται από το νομικό πλαίσιο GDPR.

To Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Αγίων Αναργύρων-Καματερού διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει πληροφορίες εάν η νομοθεσία εισάγει αντίστοιχη σχετική υποχρέωση ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τους αρμόδιους κυβερνητικούς/κρατικούς φορείς, από διοικητικές αρχές ή όργανα επιβολής του νόμου.

Anchor 5

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Γενική πολιτική του Κέντρου είναι να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται, εκτός εάν ο νόμος επιτρέπει ή επιβάλλει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διατήρησης.

Anchor 6

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από το Κέντρο διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, ακολουθούνται κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Anchor 7

Cookies

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνολογία “cookies” τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο φυλλομετρητή σας κατά την περιήγησή σας και στη συνέχεια στη συσκευή σας προκειμένου να γίνεται αναγνώριση του φυλλομετρητή  για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Κάποια cookies που χρησιμοποιούμε είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του Ιστοτόπου και δεν ζητούμε τη συναίνεσή σας για να τα τοποθετήσουμε στη συσκευή σας.  Τα εν λόγω cookies αποθηκεύονται για 90 ημέρες και μετά διαγράφονται.

Anchor 8

Δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα

 Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα του ο χρήστης του ιστότοπου δικαιούται:

 • ανάκλησης συγκατάθεσης επεξεργασίας των δεδομένων του

 • πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας τους καθώς και δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

 • περιορισμού επεξεργασίας

 • υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή

Προκειμένου ο χρήστης να ενημερωθεί για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, να ζητήσει ανάκληση, διόρθωση, διαγραφή ή όποια ενέργεια προκύπτει από τα δικαιώματα του ως προς την χρήση των προσωπικών του δεδομένων, πρέπει να αποστείλει σχετικό έγγραφο αίτημα στο email planet@planet.gr.

Anchor 9

Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Οποιαδήποτε διασύνδεση μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων σε διαδικτυακό τόπο που ανήκει σε τρίτους το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Αγίων Αναργύρων – Καματερού δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική που ακολουθεί αυτός ο διαδικτυακός τόπος σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Anchor 10

Τροποποίηση της παρούσας πολιτικής

Η παρούσα πολιτική δύναται να τροποποιηθεί προς τήρηση υποχρεώσεων από διατάξεις νόμων ή προς αντιμετώπιση τεχνικών αναγκών.

Anchor 1
bottom of page