top of page

Το Κέντρο

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού αποτελεί έναν φυσικό χώρο στήριξης της επιχειρηματικότητας, ο οποίος έρχεται να υποστηρίξει και να καθοδηγήσει επιχειρήσεις της Δυτικής Αθήνας, με σκοπό την ενίσχυση της λειτουργίας τους, την ανάπτυξη της δραστηριότητας τους και την επίτευξη των στόχων τους. Στο Κέντρο οι επιχειρηματίες της Δυτικής Αθήνας έχουν την ευκαιρία να υποστηριχτούν μέσω υπηρεσιών που έχουν σχεδιασθεί ειδικά για τις ανάγκες τους, είτε πρόκειται για νέους είτε για έμπειρους επιχειρηματίες.

 

Στόχος του Κέντρου είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Δυτική Αθήνα, προάγοντας την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και ενισχύοντας την επενδυτική ελκυστικότητα της περιοχής.

team-work-hands-jig-saw-unite-with-power-is-good-team-successful-people-team-work-concept.
Κέντρο

Οι δράσεις περιλαμβάνουν

Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Αγίων Αναργύρων - Καματερού

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης νέων επιχειρήσεων, μέσω της λειτουργίας «Μικρο-Θερμοκοιτίδας» επιχειρηματικότητας, το οποίο παρέχει εκπαιδευτικά σεμινάρια σε βασικές θεματικές επιχειρηματικότητας, εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση και συντονισμένες δράσεις δικτύωσης και εύρεσης χρηματοδότησης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέες επιχειρήσεις που ξεκινούν/έχουν πρόσφατα ξεκινήσει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και επιθυμούν να αποκτήσουν γνώση και δεξιότητες που θα επιτρέψουν την στοχευμένη ανάπτυξη τους.

Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Αγίων Αναργύρων - Καματερού

Ένα Κέντρο παροχής Υπηρεσιών Πληροφόρησης για την Επιχειρηματικότητα και τις Επενδύσεις (ΚΥΠΕΕ) το οποίο παρέχει σε επιχειρήσεις της περιοχής, αλλά και δυνητικούς επενδυτές, δωρεάν πληροφοριακό υλικό σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν στην επιχειρηματικότητα, καθώς και συμβουλευτική καθοδήγηση βάσει των αναγκών τους.

Business Meeting

Ταυτόχρονα, και μέσα από μια σειρά παράλληλων ενεργειών, όπως συναντήσεις εργασίας (workshops), σεμινάρια, παρουσιάσεις, εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά., το Kέντρο εγκαινιάζει ένα δυναμικό δίαυλο επικοινωνίας με την αγορά στοχεύοντας στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καλών πρακτικών και στην δημιουργία ευκαιριών χρηματοδότησης, προβολής και συνεργασιών.


Φορέας Χρηματοδότησης του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ΒΑΑ που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητα της, αξιοποιώντας τους πόρους του Ε.Π «Αττική 2014-2020» .

Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού

Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους Δήμους της Δυτικής Αθήνας. Με έντονη αναπτυξιακή δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια ειδικά στο κομμάτι των υποδομών και της κοινωνικής πολιτικής, ο Δήμος έχει καταφέρει να αλλάξει το προφίλ του, δημιουργώντας σημαντικές προϋποθέσεις ανταγωνιστικότητας που δεν υπήρχαν παλαιότερα.


Συνεχίζοντας προς αυτήν την κατεύθυνση, ο Δήμος ΑAΚ εστιάζει στο επιχειρείν, ως βασικό μοχλό της τοπικής ανάπτυξης και θέτει την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας ως βασική προτεραιότητα για την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του. Η στρατηγική αυτή απόφαση αποτυπώνεται και ως βασικός άξονας προτεραιότητας («Τοπική Οικονομία και Απασχόληση») στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2019-2023 του Δήμου.

Με αξιοποίηση του σημαντικού εργαλείου της ΟΧΕ ο Δήμος Αγ. Αναργύρων-Καματερού δρομολογεί δράσεις και συνέργειες με άλλους φορείς για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και μείωσης της ανεργίας, την προώθηση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων δράσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς και προώθηση δράσεων και συνεργασιών με Κοινωνικές Επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος ΑΑΚ συμμετείχε και στην από κοινού υποβολή Πρότασης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, με πεδίο εφαρμογής τη Δυτική Αθήνα για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ, η οποία και εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Αττικής.

Η ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αγ. Αναργύρων -Καματερού μετουσιώνει το όραμα του Δήμου για την καλλιέργεια νέων καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην περιοχή, την  προσέλκυση νέων επιχειρήσεων αλλά και την ενίσχυση των υφιστάμενων, αναπτύσσοντας μια νέα επιχειρηματική «ταυτότητα» για τον Δήμο και τη Δυτική Αθήνα και προσβλέποντας σε σημαντική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων.

Δήμος
Creative Office

Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αττικής

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αττικής - ΑΣΔΑ ιδρύθηκε το 1989 σε μια προσπάθεια των τότε Δήμων Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Ανάργυρων, Αιγάλεω, Ζεφυρίου, Ίλιου, Καματερού, Περιστερίου, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου να διεκδικήσουν και να εξασφαλίσουν περισσότερους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για να αντιμετωπίσουν τις ανισότητες και τα αυξημένα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά προβλήματα της Δυτικής Αθήνας. Ο ΑΣΔΑ παράγει αναπτυξιακή πολιτική και προωθεί την πραγματική ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας.

 

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ της ∆υτικής Αθήνας ο ΑΣΔΑ προωθεί την εμβληματική, ολοκληρωμένου χαρακτήρα και ταυτόχρονα καινοτόμα «Παρέμβαση για την Επιχειρηματική Ανάταξη και Ανάπτυξη της ∆υτικής Αθήνας» (Sharing Platform Econοmy Perspective / SPEP), μέσω της οποίας επιδιώκονται συνέργειες καινοτόμων δράσεων και διασφαλίζονται επιπτώσεις στο επιχειρηματικό και οικονομικό οικοσύστημα της Δυτικής Αθήνας και την τοπική αγορά εργασίας.

 

Τόσο η Δράση της Μικρο-Θερμοκοιτίδας όσο και του ΚΥΠΕΕ Αγ. Αναργύρων-Καματερού υπάγονται στην παραπάνω παρέμβαση, όπως και μια σειρά άλλων παράλληλων και αλληλοσυμπληρούμενων έργων.

Δυτική Αττική
ΠΛΑΝΕΤ

PLANET

Η PLANET, εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, με μακρόχρονη ηγετική παρουσία και δραστηριότητα στη διεθνή και ελληνική αγορά έχει αναλάβει (μετά από σχετικό δημόσιο διαγωνισμό) τη δημιουργία και λειτουργία του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού για τους πρώτους 21 μήνες δραστηριότητας του, στο πλαίσιο του Έργου “Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜμΕ - Βελτίωση της ελκυστικότητας για προσέλκυση επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού” που περιλαμβάνει τη “Δημιουργία Μικρο-Θερμοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού” και το “Μηχανισμό ανάπτυξης και προαγωγής της Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού”.

Η μεγάλη εμπειρία της PLANET Α.Ε. στο σχεδιασμό και υλοποίηση ανάλογων έργων, καθώς και η εξειδίκευσή της στην υποστήριξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, την καθιστούν πολύτιμο συνεργάτη του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού για την εκπόνηση αυτού του κρίσιμου για την πόλη μας έργου.

Business Consultation
Πλανετ
bottom of page